Reklama

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW ORAZ SŁUCHACZY 
Dla danych pozyskanych bezpośrednio od osób fizycznych: 

Września, dnia 1 sierpnia 2021 roku
(data i miejsce)


Agencja Reklamowa Radia Warta Tomasz Goclik 
ul. Kaliska 30 62-300 Września
(nazwa administratora) 

 

Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Goclik działający pod firmą Agencja Reklamowa Radia Warta, z siedzibą we Wrześni; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przez Administratora obowiązków ciążących na nim w związku z ustawą o radiofonii i telewizji (Dz. U. 2021 1676 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi, na podstawie art 6 ust. 1 lit.: a - d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO), 

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być kontrahenci, pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła, Urzędy Skarbowe, firmy kurierskie, dział informatyczny, 

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza ustawy kodeks cywilny, przepisami o archiwizowaniu dokumentów oraz przepisami wykonawczymi; 

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawa te nie są jednak bezwzględne, a ich ograniczenia wynikają z przepisów RODO oraz innych obowiązujących aktów prawa, 

6) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018 r. ze zm.), 

7) padanie danych osobowych jest fakultatywne, a brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji umowy lub wykonania zadania,

8) administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym, 

9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowania.

Podziel się

Reklama
Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama